Komunalne djelatnosti su od javnog interesa i obavljaju se kao javne službe. Pod pojmom javnog interesa u komunalnim djelatnostima podrazumijeva se zadovoljavanje onih potreba urbanog i civilizacijskog društva koje su nezamjenjiv uvjet života i rada građana, državnih tijela i drugih subjekata. Nažalost, Grad Mostar upravo zbog nekvalitetnih  komunalnih usluga sve više gubi obilježja urbane sredine.

Skupljanje i tretiranje komunalnog otpada rak rana je Grada Mostara. Dva i pol desetljeća nakon rata, Gradska uprava nije pronašla rješenje za ovaj segment komunalnih usluga.

Jedan od postulata zaštite potrošača je da pružatelj usluga treba pružati usluge svim potrošačima pod istim uvjetima. Imaju li svi potrošači iste uvjete kada je u pitanju ova usluga?

Sudeći po stanju na terenu, jednakost postoji samo u segmentu iznosa koji se plaća. No, je li korektno da isti iznos  plaćaju građani koji imaju uređene lokacije i posude za otpad, oni koji imaju kontejnere polupane, bez poklopaca i točkova koji su locirani na neuređenim lokacijama koja su izvorište zaraze, oni koji imaju velike otvorene kontejnere koji su odavno trebali biti prošlost ili pak oni koji uopće nemaju u svojim naseljima kontejnere nego smeće odlažu na udaljenim lokacija najbližih naselja.

 

Potrošač ima pravo znati što plaća, kakvu kvalitetu usluge može očekivati, kako uputiti prigovor u slučaju nezadovoljstva itd.

Sukladno Zakonu o komunalnim djelatnostima HNŽ-a pravni temelj za isporučivanje i korištenje komunalnih usluga je ugovor koji se zaključuje između isporučitelja i korisnika komunalnih usluga po pristupu.

Tako bi to trebalo biti kada bi se poštivao Zakon, no u praksi to izgleda ovako:

No, Mostarci ne samo da nemaju ugovore nego je sporno i s kojim poduzećem bi ga trebali potpisati.

Podsjećamo, Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti u Gradu Mostaru (SG Grada Mostara 7/10) poslove prikupljanja i odvoza otpada obavlja JP Komunalno, a istom Odlukom propisano je da oni bez suglasnosti gradonačelnika ne mogu ustupiti povjerene poslove.

I tako dok JP Komunalno na svoj web stranici navodi tu uslugu kao svoju djelatnost nama račune dostavljaju Komos i Parkovi.

Zanimljivo, čak su napravili i promo spot u kojem se hvale, između ostalog, i uslugom odvoza otpada.

U rješavanje ove dubioze nepostojanja ugovora i nadležnog poduzeća uključila se i Instituciju ombudsmana za zaštitu potrošača BiH.  Ombudsman je želio čuti stav komunalnih poduzeća i Gradske uprave po tom pitanju te im je uputio dopise.

Kao što se i vidi iz predočene dokumentacije Komos i Parkovi ni nakon 2 urgencije nisu odgovorili  na dopis državne institucije koja se bavi zaštitom potrošača.

Nakon urgencije, JP Komunalno je poslalo odgovor i narodski rečeno pokušalo „oprati ruke“ od bilo kakve odgovornosti.

Kao razlog zašto te poslove obavljaju Komos i Parkovi, a ne oni, naveli su ..“jer su u njihovom posjedu baze podataka korisnika spomenutih usluga“.

Kao sapun u proces „pranja ruku“ ubacili su i odluku Ljube Bešlića.

U ime Gradske uprave Grada Mostara ombudsmanu za zaštitu potrošača odgovor je poslala glavna savjetnica Radmila Komadina

Glavna savjetnica Grada Mostara naglašava u svom dogovoru, da su odnosi korisnika individualne komunalne potrošnje i davatelja tih usluga utvrđeni odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima HNŽ-a, te da su ugovori isključivo u nadležnosti komunalnih poduzeće.

Podsjećamo glavnu savjetnicu da su istim Zakonom utvrđene i obveze jedinice lokalne samouprave kada su u pitanju komunalne djelatnosti.

Pa tako je čl. 8 propisano i da:

U cilju ostvarivanja javnog interesa u javnim službama komunalnih djelatnosti na području jedinice lokalne samouprave, jedinica lokalne samouprave donosi:

a) strategiju razvoja komunalnih djelatnosti na području jedinice lokalne samouprave;

b) srednjoročne i godišnje programe i planove obavljanja i razvoja komunalnih djelatnosti na području jedinice lokalne samouprave.

Pitamo, gdje se mogu pronaći strategija razvoja, dugoročni i srednjoročni planovi kada su u pitanju komunalne djelatnosti u Gradu Mostaru?

Budući da se dopis ombudsmana odnosio na problematiku (ne)postojanja ugovora, a da je savjetnica odgovornost po tom pitanju prebacila  isključivo na komunalna poduzeća, podsjećamo i na:

Čl. 20.

(Obaveze jedinice lokalne samouprave u reguliranju obavljanja komunalnih djelatnosti)

Jedinica lokalne samouprave je dužna posebnim propisima regulirati uvjete i načine organiziranja poslova u vršenju pojedinih komunalnih djelatnosti, a naročito:

e) sklapanje i potpisivanje ugovora između isporučioca komunalnih usluga i korisnika komunalnih usluga u kojem će biti posebno naglašen način pružanja komunalnih usluga i način korištenja komunalnih usluga;

f) korisnik i isporučilac komunalnih usluga neće moći koristiti i davati komunalne usluge prije potpisivanja međusobnih ugovora, na način kako propisuje zakon

Davanjem suglasnosti da JP Komunalno može privremeno ustupiti poslove individualne komunalne potrošnje poduzećima Komos i Parkovi, ne prestaje odgovornost gradonačelnika i nadležnih službi za stanje na terenu.

Za početak, pitamo gospodina Bešlića,  na temelju kojih procjena je dao suglasnost, zna li on možda nešto o kapacitetima tih poduzeća, kao i na temelju kojeg dokumenta su ova poduzeća radila do 28.10.2019. godine kada su dobila Vašu suglasnost?!