Ovih dana na adrese Mostaraca pristižu opomene za neplaćene komunalne usluge. Lijepo je vidjeti da su počeli čitati zakone pa su valjda naišli i na Zakon o komunalnim djelatnostima HNŽ-a i pročitali čl 73. kojim je propisano: Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj isporučilac komunalnih usluga: a) ako bez opravdanog razloga ne zaključi ugovor s korisnikom komunalne usluge (član 29. stav (1)); b) ako pokrene postupak bilo kojeg oblika prinudne naplate, a da prethodno nije opomenuo korisnika komunalne usluge (član 35.); Izgleda da su odmah prešli na stavku b.) , valjda im je ova pod a.) teža za prihvatiti. Draga gospodo, prava i obveze definiraju se ugovorom. Ako već znamo koliko trebamo platiti odvoz otpada, bilo bi lijepo da znamo nešto i o kvaliteti usluge. Ako već svi plaćamo iste iznose, bilo bi lijepo da svi imamo iste posude za otpad. Odluka koju je usvojilo Gradsko vijeće kaže da bismo trebali imati osigurano selekciono prikupljanje otpada, da posude za otpad moraju biti zatvorene itd.. Kako izgledaju posude za otpad u vašem naselju, je li moguće selektirati otpad, mogu li se makar zatvoriti?