U četvrtak 09.12.2021. godine održat će se 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara, na kojoj će se, između ostalog, razmatrati i Odluka o donošenju jediničnih cijena proizvoda i usluga obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, ali i Nacrt proračuna Grada Mostara za 2022.godinu.

Podsjećamo vijećnike na riječi prisege koje su izgovorili na prvoj sjednici:

‘Obvezujem se da ću povjerenu dužnost vijećnika obavljati savjesno i odgovorno, da ću se pridržavati Ustava i zakona, kao i Statuta i drugih akata ovog Vijeća, da ću se zalagati za zaštitu i unapređenje ljudskih prava i sloboda, jednakopravnost naroda i građana i daljnji razvoj demokracije u najboljem interesu svih stanovnika Grada Mostara…“

Budući da je obveza vijećnika poštivati zakone, podsjećamo ih da je Zakonom o komunalnim djelatnostima HNŽ-a propisano, da se prije proračuna mora usvojiti Program zajedničke komunalne potrošnje. Koliko je to bitno, upozorio je i sam gradonačelnik Kordić još ljetos kada se usvajao Program ZKP za 2021. Evo na stolu je  proračun, ali o Programu ZKP-a za 2022 ni riječi.  Pitamo se, na temelju kojeg dokumenta su oni koji su kreirali nacrt proračuna znali koliko novca treba za zajedničku komunalnu potrošnju?

Na stolu je i prijedlog novih cijena, ali ni to nije po zakonu. Način formiranja cijena propisan je također Zakonom o komunalnim djelatnostima HNŽ-a.

_______________________________________________________________________

Član 21

(Odnos kvaliteta i cijene komunalne usluge)

(1) Isporučilac komunalnih usluga dužan je pružiti usluge koje odgovaraju kvalitetom i

standardom visini cijene koju korisnici usluga plaćaju za njihovo vršenje.

(2) Predstavnički organ jedinice lokalne samouprave utvrđuje mjerila i način formiranja cijena

komunalnih usluga, koje moraju biti usuglašene s kvalitetom i nivoom komunalne usluge koju

pruža isporučilac komunalne usluge i osiguravaju održivi razvoj komunalnih djelatnosti.

Član 22

(Način formiranja cijena komunalnih proizvoda i usluga)

(1) Visinu cijene i način plaćanja komunalne usluge određuje odlukom predstavnički organ

jedinica lokalne samouprave na prijedlog isporučioca komunalne usluge.

_________________________________________________________________________

Zar nije logično da se prije ulaska  u priču oko novih cijena,  prethodno definira tko je isporučitelj komunalne usluge? To ne samo da je logičnom, nego je propisano Zakonom.  Odgovaraju li cijene, pogotovo nove uvećane, kvaliteti usluge koju imamo na terenu?

I tako dolazimo do ključne odluke, a to je Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti koja je u Programu rada GV bila planirana u II kvartalu, dakle kao prioritetna, ali je u međuvremenu negdje nestala . Važno je napomenuti da je potrebno donijeti novu Odluku koja će biti u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima iz 2016. godine. U staroj odluci koja je napisana 2010. godine navedena su poduzeća kojima su povjerene pojedine komunalne usluge.  Novim Zakonom iz 2016. godine, precizno je definirano tko sve može biti isporučitelj komunalnih usluga i koje sve uvjete mora ispunjavati, a to je prije svega puna kapacitiranost, kako u ljudstvu, tako i u sredstvima za rad.

U odluci iz 2010. isključivo se navodi JP Komunalno, nema ni Komosa ni Parkova. Drugim riječima kada se govori o „našim komunalnim poduzećima“ treba imati na umu da Grad Mostar službeno i pravno formalno, ima samo jedno poduzeće kojem su povjereni poslovi održavanja higijene, zelenih površina  itd.

Općepoznato je da veliku većinu poslova koje je Grad povjerio JP Komunalno obavljaju Komos i Parkovi, što nije ni logično ni po zakonu, jer zakon inzistira da se posao može dati isključivo kapacitiranom subjektu.  Takva organizacija poslovanja posebno je opasna, jer se na taj način isključuje bilo kakva  odgovornost za stanje na trenu, za poslove koji se ne urade ili se urade loše.

Poštovani vijećnici, znate li što se događa kada gradski inspektor pokuša kazniti komunalno poduzeće zbog loše obavljenog posla, nebitno je li u pitanju IKP ili ZKP ?!

Da sumiramo, gradski inspektor može prekršajno kazniti samo JP Komunalno, oni zatraže sudsko odlučivanje i na sudu se brane da nisu „zaživjeli“ i da te poslove obavljaju druga dva poduzeća, koja inspektor ne može kazniti jer Grad nije njima povjerio te poslove.

I sve ovo se godinama pravdalo, nemamo GV, ne može se ništa promijeniti itd.

Evo sada imamo GV,  ali smo i dalje u istoj situaciji.

Zašto?! Zašto i dalje imamo jedne odgovorne na papiru, a druge na terenu?!

Je li vrijeme da se donese nova Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti koja će biti u skladu sa zakonom, koja će biti bliža našoj realnosti, koja će osigurati da se planirana sredstva potroše, da imamo čist Grad i uređenje zelene površine?

Razgovarati o novim cijenama dok se ne riješe gore navedeni problemi, dok se ne osigura da oni kojima se poslovi povjeravaju su ujedno i odgovorni za kvalitetu obavljenog posla stvarno nema smisla. Pogotovo, ukoliko te  nove cijene definiraju upravo oni koji su godinama bili skretničari komunalnih poslova, bez bilo kakve odgovornosti.

Gospodo vijećnici, kao što i prisega kaže, samo po zakonu, sve dok se mostarska komunala ne vrati u zakonske okvire!